به وب سایت ثبت نام و اعلام نتایج دانشگاه علوم پزشکی جیرفت خوش آمدید خوش آمدید!


این وب سایت تحت نظارت و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت میباشد. {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}